100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Індивідуальна освітня траекторія: виважено і аргументовано (про дисципліни вільного вибору здобувача освіти)

Вибір освітніх компонентів (навчальних дисциплін)

ОБРАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
Обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у ВСП «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» здійснюється відповідно до Розділу ІX статті 54 Закону України «Про фахову передвищу освіту», пункт 75 «вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти».
Вибіркові дисципліни (курси за вибором), які студенти обирають самостійно - це дисципліни, які вводяться для ефективного використання можливостей коледжу з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, врахування регіональних потреб тощо.
Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки та визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам. Право вибору надається усім студентам. Кількість вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік, кількість годин на їх вивчення, форми контролю визначаються освітньо-професійною програмою та навчальним планом за якими навчається здобувач освіти.  Завідувачі відділення проводять збори студентів, на яких доводить до їх відома перелік вибіркових дисциплін та нормативні вимоги щодо їх вивчення. Студенти обирають вибіркові дисципліни шляхом подачі письмової заяви на ім’я директора коледжу до 05 вересня навчального року. Після остаточного формування і погодження академічних груп з вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни вноситься до індивідуального плану студента.