100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Стипендіальне забезпечення

Академічні стипендії

Illustration

Порядок призначення

У коледжі, у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначаються академічні стипендії здобувачам освіти згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти з кожного освітнього компонента і до якого включаються всі здобувачі освіти, які навчаються за кошти державного бюджету за денною формою здобуття освіти на певному відділенні, за відповідними курсом та спеціальністю та рейтингу особистих досягнень в громадському житті коледжу, в спортивній та науковій діяльності.
Такий порядок регламентовано Постановою Кабінету міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» і Правилами призначення і виплати стипендій у ВСП «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного», які затверджуються педагогічною радою та погоджуються з органами студентського самоврядування.
Рейтинг успішності здобувачів освіти оприлюднюється на офіційному сайті коледжу у триденний термін після завершення навчального семестру.

Середній бал вираховується як середнє арифметичне значення всіх оцінок з навчальних дисциплін, які викладалися протягом семестру. При цьому середній бал для отримання стипендії має становити не менше 7,00 (за 12-бальною) або 4,00 (за 4-бальною) шкалами оцінювання.
До стипендіальних списків не включаються здобувачі освіти, які набрали кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання.
Також не отримують права на стипендію особи, які мають академічну заборгованість. Рішенням директора коледжу таким особам може встановлюватися строк, упродовж якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру. Стипендія здобувачам освіти першого курсу виплачується згідно з рейтингом за результатами вступних випробувань і призначається на семестр.
Якщо стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, нарахуванню підлягає лише одна – більшого розміру. Винятком є випадки, коли інше прямо передбачено діючим законодавством.

Розміри стипендій

для студентів закладів фахової передвищої освіти

Illustration

Соціальні стипендії

На соціальні стипендії мають право студенти (курсанти), які не отримують академічних стипендій, які не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці, з числа:

Illustration

На соціальні стипендії мають право:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.

 • особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"

 • особи, батьки яких є шахтарями, які мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи

 • особи, які визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій (до закінчення навчання в такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років

 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації

 • діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не більше ніж до досягнення ними 23 років)

 • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в такому закладі, але не більше ніж до досягнення ними 23 років)

 • особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I - III групи

 • студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

 • особи, з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

 • діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

Студенти (курсанти), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором, натомість дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія та академічна стипендія.

— Перелік документів для оформлення

 • Звертатися необхідно за місцем навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

  ● прізвище, ім'я та по батькові;
  ● число, місяць, рік народження;
  ● зареєстроване та фактичне місце проживання;
  ● підстава для отримання соціальної стипендії.

 • До заяви додаються копії таких документів:

  ● паспорт громадянина України;
  ● свідоцтва про народження дитини;
  ● довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  ● студентський квиток або довідка вищого навчального закладу про навчання студента (курсанта) в цьому закладі.

Пільги на оплату проживання в гуртожитку

Illustration

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 975 від 23.11.16 р. «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» надається пільга в розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг за проживання в гуртожитку.

Студенти з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій 

 • Необхідні документи:

  1. Заява студента.
  2. Прописка в гуртожитку.
  3. Копія паспорта студента.
  4. Копія ідентифікаційного коду.
  5. Копія свідоцтва про народження.
  6. Копія студентського квитка.
  7. Копія посвідчення учасника бойових дій.
  8. Копія паспорта.
  9. Копія ідентифікаційного коду.
  10. Довідка з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, як учасник бойових дій

Студенти, які зареєстровані як внутрішньо-переміщенні особи

 • Необхідні документи:

  1. Заява студента.
  2. Прописка в гуртожитку.
  3. Копія паспорта студента.
  4. Копія ідентифікаційного коду.
  5. Копія свідоцтва про народження.
  6. Копія студентського квитка.
  7. Довідка з соціального захисту, що не отримують допомоги на покриття витрат на проживання в т.ч. покриття житлово-комунальних послуг .

Згідно з Постановою КМУ від 23 листопада 2016 р. №975 право на безоплатне проживання в студентських гуртожитках мають студенти таких категорій:

1. особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
2. діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
3. діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
4. діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також діти осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.