100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

Це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Де йде мова про академічну доброчесність

Illustration

Закон України про фахову передвищу освіту

Стаття 14, пункт 2Стаття 26

Illustration

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» 

(від 12.02.2018)

Illustration

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в коледжі

(від 31.08.2020)

Дотримання академічної доброчесності передбачає

Педагогічними працівниками 

Illustration
 • 1

  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

 • 2

  дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

 • 3

  надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

 • 4

  контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

 • 5

  об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Здобувачами освіти

Illustration
 • 1

  самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

 • 2

  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

 • 3

  ндотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

 • 4

  надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушення академічної доброчесності

Академічний плагіат

оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства;

Самоплагіат

оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

Фабрикація

вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

Фальсифікація

свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

Списування

виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

Обман

надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

Хабарництво

надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

Необ’єктивне оцінювання

свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

Надання здобувачам освіти допомоги чи створення перешкод

надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;

Вплив на педагогічного працівника

вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності

Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти

 • 1

  відмова у присвоєнні, підтвердженні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

 • 2

  позбавлення на строк від одного до п’яти років права брати участь у роботі комісій з атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, з акредитації освітньо-професійних програм, з інституційного аудиту закладів освіти, у журі учнівських і студентських олімпіад та інших змагань, у дорадчих і робочих органах, створюваних органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

 • 3

  прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність займаній посаді педагогічного працівника;

 • 4

  недопущення до участі у конкурсі на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти строком на п’ять років.

Здобувачі фахової передвищої освіти

 • 1

  зауваження;

 • 2

  повідомлення батькам, законним представникам;

 • 3

  повторне проходження поточного, підсумкового та/або річного оцінювання;

 • 4

  повторне проходження державної підсумкової атестації та/або атестації здобувачів;

 • 5

  повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої, освітньо-професійної програми;

 • 6

  позбавлення академічної стипендії;

 • 7

  позбавлення наданих закладом фахової передвищої освіти пільг з оплати навчання;

 • 8

  позбавлення отриманих з порушенням академічної доброчесності призових місць на учнівських та студентських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах;

 • 9

  відрахування із закладу фахової передвищої освіти.

В коледжі перевірці на академічний плагіат підлягають

Академічний плагіат (англ. Academic plagiarism) — це свідоме поширення чужої наукової інформації із позиції власного авторства.

навчальні роботи, реферати

дистанційні курси

статті

матеріали для офіційного сайту

тези доповідей на конференціях, які проводяться в коледжі

навчально-методичні праці (підручники, навчальні посібники, методичні розробки)

Перевірка на академічний плагіат здійснюється на етапі представлення матеріалів робіт для розгляду на засіданнях циклових комісій, методичної ради коледжу. Роботи що підлягають перевірці на плагіат, надаються авторами в електронному вигляді у представлених форматах: *.doc, *.docx, *.rtf.
Результати перевірки на академічний плагіат оформлюються протоколом засідання (методичної ради, оргкомітету конференції).
При прийнятті остаточного рішення враховується специфіка роботи, що перевіряється на наявність академічного плагіату (галузь знань, спеціальність), вид роботи (стаття, монографія, підручник, курсова робота чи проект тощо) та її унікальність. 

Встановлення комісією фактів незадовільної оригінальності, низької унікальності є підставою відмови в участі у конференціях, конкурсах (зокрема, конкурсі «Педагогічний Оскар»), відправлення цих матеріалів на доопрацювання. Також незадовільна оригінальність текстових робіт, запланованих педагогічними працівниками в індивідуальних планах роботи, можуть враховуватися під час проведення їх атестації.
Низький відсоток оригінальності робіт здобувачів освіти є підставою щодо прийняття комісією рішення про недопущення до захисту та відправку матеріалів на доопрацювання або видачу нового варіанта завдання.

Показники оригінальності текстів

 • 85%-100%

  Висока унікальність

  текст вважається оригінальним, робота допускається до захисту або опублікування

 • 60%-84%

  Середня унікальність

  оригінальність задовільна, слід пересвідчитись у наявності посилань на першоджерела, робота потребує доопрацювання та повторної перевірки

 • 40%-59%

  Низька унікальність

  оригінальність незадовільна, слід пересвідчитись у наявності посилань на першоджерела, робота потребує доопрацювання та повторної перевірки

 • 0%-39%

  Низька унікальність

  оригінальність незадовільна, робота до розгляду не приймається і не може бути рекомендована до захисту (публікації), оскільки має суттєву кількість запозичень, що трактуються як плагіат

Програмно-технічні засоби для перевірки на академічний плагіат

Програмно-технічні засоби перевірки на академічний плагіат є допоміжним засобом перевірки робіт на предмет виявлення фактів та обсягу неправомірних запозичень у поданій роботі.

Plagiarisma

http://plagiarisma.net/ - програма перевірки тексту на запозичення. Дуже важливою перевагою є те, що ресурс підтримує понад 190 мов. Платформа дозволяє перевіряти тексти та виявляти збіги в Google і Yahoo! Вона є безкоштовною, має онлайн-версію або ж може бути завантажена та встановлена на комп’ютер.

StrikePlagiarism.com 

http://strikeplagiarism.com/uk/ - антиплагіатна інтернет-система, яка автоматично перевіряє оригінальність тексту. У системи простий і зручний для користування інтерфейс. Документи можна завантажувати в систему в багатьох популярних форматах (DOC, ODT, TXT, PDF), відсутні обмеження на обсяг документу. Текст порівнюється з ресурсами інтернету та базою даних системи.

Unplag/Unichek 

https://unicheck.com/uk-ua (компанії ТОВ „Антиплагіат”) ― онлайн-інструмент для швидкої перевірки академічних робіт та будь-яких інших текстів на плагіат, створений молодою українською командою. Сервіс виконує швидку перевірку по інтернет, а також по базах наукових робіт університетів чи репозитаріїв. Працює з форматами DOC, DOCX, PDF, ODT, RTF, HTML, з необмеженою кількістю користувачів одночасно. Здіснюючи пошук на плагіат протягом декількох секунд, Unplag забезпечує найбільш точні результати в режимі реального часу.

Edu-Birde 

https://edubirdie.com/perevirka-na-plagiat - безкоштовна онлайн-платформа для перевірки текстів на плагіат. Для перевірки тексту потрібно його скопіювати та вставити у відповідне вікно, натиснути кнопку "перевірити" та зачекати на звіт. Можна також завантажити повністю весь документ.