100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Підвищення кваліфікації викладачів

З міркувань безпеки прізвища педагогічних працівників не вказані. У разі потреби - звертатися до адміністратора

Illustration

Головне про підвищення кваліфікації (відповідно до Постанови КМУ від 21.08.2019 р. №800)

1. Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.
2. Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів фахової передвищої освіти щороку є необхідною умовою проходження ними атестації (рекомендовано в обсязі не менше 30 год. на календарний рік).
3. Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше ніж 120 годин на п’ять років.
4. Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.
5. Формами підвищення кваліфікації є: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.
6. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; стажування. Окремі види діяльності педагогічних працівників, зазначені у пункті 26 Порядку (відповідно до зазначеної Постанови), можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.
7. Педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (суб’єктів ПК).
8. Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що розробляється і затверджується суб’єктом ПК. Індивідуальна програма стажування повинна містити інформацію про її обсяг (тривалість) та очікувані результати навчання.
9. За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації. У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені: ● повне найменування суб’єкта ПК (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців); ● тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;● прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію;● опис досягнутих результатів навчання;● дата видачі та обліковий запис документа;● найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта ПК та її підпис.
10. Основними напрямами підвищення кваліфікації є: ● розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);● формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”;● психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;● створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;● використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;● мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність;● розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, та їх заступників) тощо.
Зазначені напрями об’єднані у групи, за якими рекомендовано підвищення кваліфікації на календарний рік кожному педагогічному працівнику коледжу!